U nas nie ma hejtów, a ogłoszenia drobne są bezpłatne! I BEZ REJESTRACJI!!! 
Regulamin

I.WSTĘP

Właścicielem Portalu www.wkolonas.com jest:

firma "ALPIN"
ul. Targowa 26/39
87-100 Toruń

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu internetowego wkołonas.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.wkolonas.pl
Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.
Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
Nazwa Portalu, prawa autorskie do projektu graficznego i kodu szablonu graficznego, w tym autorskie prawa majątkowe do korzystania z Portalu w  szczególności do rozpowszechniania w formie serwisu internetowego, publikacji elektronicznych lub papierowych, materiałów reklamowych lub promocyjnych, z prawem do zwielokrotniania z wykorzystaniem dowolnych technik elektronicznych lub drukarskich podlegają ochronie prawnej.
Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

II. DEFINICJE

 • Portal/Serwis - portal występujący pod adresem www.wkolonas.com
 • Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna zarejestrowana w Portalu posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację w Portalu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 • Konto - miejsce w portalu, dostępne po zalogowaniu się , w którym użytkownik może wprowadzać oraz zmieniać swoje dane, zdjęcia, oraz inne elementy tworzące zawartość portalu.
 • Profil - miejsce w portalu, w którym zawarte są informacje na temat użytkownika, jego zdjęcia oraz dane kontaktowe przekazane przez niego dobrowolnie w celu zamieszczenia w Portalu. Dane te będą dostępne dla innych użytkowników portalu.
 • Login - indywidualna nazwa Użytkownika, obrana podczas rejestracji konta w portalu.
 • Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Portal
 • Baza Kont (Profili) - zbiór danych i zdjęć przekazanych Administratorowi przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
 • Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej
 • Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa (e-mail) służąca do komunikacji między Użytkownikami Serwisu
 • Regulamin - dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora Portalu oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU.

 1. Rejestrując się w Portalu www.wkolonas.com , Użytkownik tym samym oświadcza że:
  a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  b) dobrowolnie przystąpił do korzystania z usług Portalu,
  c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na koncie są zgodne z prawdą,
  d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym,
  e) umieszczenie na koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą,
  f) jest posiadaczem wszelkich praw do materiałów umieszczonych przez niego w Portalu.
 2. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.
 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, jak i w przypadku nie stosowania się do regulaminu, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika zmierzające do destabilizacji Portalu stanowią
  czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. W takim przypadku Administrator uprawniony jest do podjęcia odpowiednich czynności, z dążeniem do naprawy poniesionej szkody włącznie.
 4. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób.
 5. Poprzez umieszczenie w Serwisie plików multimedialnych takich, jak zdjęcia, filmy itp.   Użytkownik oświadcza, że jest ich wyłącznym autorem, albo posiada wszystkie prawa do nich, pozwalające na ich wykorzystanie, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, a ponadto nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tych plików i posiada zgodę na prezentację wizerunku osób, w nich występujących.
 6. Zabrania się użytkownikowi umieszczania adresów i  nazw innych serwisów, w celu ich promocji.
 7. Zabrania się Użytkownikowi zamieszczania w Serwisie treści naruszających prawo, dobre obyczaje, normy moralne i etyczne, oraz treści godzących w uczucia religijne.
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści, zdjęć i filmów o podtekstach seksualnych i pornograficznych.
 9. Zabrania się wykorzystywać Serwis do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie, a w szczególności materiałów i przedmiotów, pochodzących z przestępstwa, jak również treści, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
 10. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu do reklamy hazardu i gier hazardowych.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, lub jeśli zaistniało podejrzenie, że za pomocą ogłoszenia, albo Konta Użytkownika mogło, bądź może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu, Administrator ma prawo do usunięcia w/w treści i do usunięcia Konta Użytkownika.
 12. Administrator nie odpowiada za:
  • treści ogłoszeń, umieszczonych w Serwisie,
  • brak, zainteresowania przedmiotem ogłoszenia,
  • realizację obowiązków, wynikających z rękojmi i gwarancji, zawartych w ogłoszeniach,
  • składane przez ogłoszeniodawcę oświadczenia i zobowiązania drugiej stronie transakcji, 
  • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administratora niezależnych. 
    

IV. REJESTRACJA

 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 2. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
 3. Użytkownikiem portalu może zostać każda osoba, która zaakceptuje Regulamin portalu oraz dokona rejestracji w portalu.
 4. Rejestracja w Portalu www.wkolonas.com. oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu).
 5. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację w Profilu Użytkownika.
 6. Rejestrując się w portalu użytkownik oświadcza, iż zna i akceptuje treść regulaminu.

V. UCZESTNICTWO W PORTALU.

 1. Uczestnikami Portalu są jego Użytkownicy.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty.
 4. Rejestracja oraz utworzenie Konta następuje wciągu 7-miu dni roboczych od wypełnienia formularza znajdującego się pod adresem www.wkolonas.com/rejestracja. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym wszystkich danych zgodnie z prawdą.
 6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń:
  a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję go w całej rozciągłości,
  b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu,
  c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym w celu właściwego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  e) zezwalam na wykorzystywanie zdjęć i materiałów umieszczonych przeze mnie na Koncie w celu świadczenia przez Administratora usług w Portalu, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
  f) umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
  g) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu.

VI. OKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU.

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2017
 2. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian w niniejszym regulaminie.
 3. Zmiany oraz modyfikacje w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą opublikowania nowego regulaminu w ramach serwisu

www.wkolonas.com

www.wkolonas.com

drukuj  poleć artykuł
Reality Show - Wesele

REALITY SHOW
"WESELE"


Przez dziesięć tygodni w każdą sobotę odbywają się dwa (cztery) wesela w miastach, z których pochodzą wybrane pary. Za każdym razem dwie (cztery) pary walczą o finał. Dobór par wg klucza: północ-południe kraju albo (i) wschód-zachód kraju. Tak, aby ludzie mogli utożsamić się z którąś z par. Wszystkie wesela odbywają się jednocześnie (jedno z 15-sto minutowym opóźnieniem). Wszystkie ?konkurencje? odbywają się na przemian.

 1. Przywitanie.
 2. Taniec młodej pary (mają przygotować trzy tańce, pierwszy na początek wesela) ? ludzie głosują SMS-ami, która para im się bardziej podobała.
 3. Przemówienie świadka ? głosowanie SMS-ami na lepsze przemówienie.
 4. Pokazywanie jak ludzie się bawią; raz jedno wesele, raz drugie- głosowanie SMS-ami.
 5. Rodziny prezentują swój własny taniec grupowy (pierwszy z dwóch) ? głosowanie SMS-ami.
 6. Przerwa na film (odcinek serialu).
 7. Powrót na plan wesela ? drugi taniec młodej pary- głosowanie SMS-ami.
 8. Zabawa wszystkich- głosowanie SMS-ami.
 9. Oczepiny, które ciekawsze (pierwsze 23.45, drugie 00.15) - głosowanie SMS-ami.
 10. Trzeci taniec młodej pary- głosowanie SMS-ami.
 11. Zabawa wszystkich Cd.- głosowanie.
 12. Rodziny prezentują swój drugi taniec zespołowy ? głosowanie SMS-ami.

W trakcie wesela w studiu telewizyjnym publiczność i trzy znane osoby obserwują rozwój wypadków i osoby te komentują to, co się wydarzyło, a publiczność za każdym razem głosuje na wesele, które w danym momencie wywarło na niej lepsze wrażenie.
Przez następny tydzień, aż do kolejnego odcinka, dla podtrzymania zainteresowania u widzów należy powtarzać co ciekawsze fragmenty, żeby widzowie mogli wciąż wysyłać SMS-y. Para, na której wesele było więcej głosów przechodzi do finału.
Żeby wyrównać szanse par, które będą miały wesela w następnych tygodniach, głosowanie na pary może trwać tylko tydzień. Kolejne wesela zamykają głosowanie na wesela, które miały miejsce w poprzednim tygodniu.

W finale (już w studiu telewizyjnym) dziesięć par walczy o podróż poślubną (np. dwutygodniowy urlop w tropikach).

 1. Pytania dotyczące innych wesel (nie "swoich").
 2. Pytania dotyczące wiedzy o współmałżonku.
 3. Stare i nowe tańce "młodych".
 4. Pytania kierowane będą również do widzów, aby mogli odpowiadać SMS-ami. "Zmusi" ich to do uważnego oglądania każdego odcinka, żeby na koniec mogli wygrać atrakcyjne nagrody (samochód, laptopy i.t.p.).
 5. Przez następny tydzień aż do kolejnego odcinka, dla podtrzymania zainteresowania u widzów, należy powtarzać co ciekawsze fragmenty, aby widzowie mogli wciąż wysyłać SMS-y.


Copyright © by Alpin, 2009. All rights reserved.

 

drukuj  poleć artykuł
Reality Show - Wedding Party

REALITY SHOW
"WEDDING PARTY"


On every Saturday for ten weeks, there are two (four) wedding parties in two (four) different towns of the country. Every time two (four) couples compete in order to take part in the final. Selection of the pairs is according to the key: north-south or (and) east-west of the country, so that people, watching the parties, could identify with the pairs. Every wedding party takes place at the same time. Every "competition" takes place alternately.

 1. Greeting.
 2. The first dance of the newly-weds (every pair has to prepare three dances, the first one for the start of the wedding party) - audience (people watching the party on TV) vote by SMS for the pair which they liked more.
 3. Speech of best man ? audience vote by SMS.
 4. Showing how people enjoy themselves at the party (dancing, eating?) ? audience vote by SMS.
 5. Families present their own group dance (the first one) ? audience vote by SMS.
 6. Break for film (episode of series).
 7. Return to the wedding party ? the second dance of the newly-weds ? audience vote by SMS.
 8. Showing how people enjoy themselves at the party ? audience vote by SMS.
 9. 00.00 - it is time for competitions. Two families take part in fanny events ? audience vote by SMS.
 10. The third dance of the newly-weds ? audience vote by SMS.
 11. Showing how people enjoy themselves at the party
 12. The second group dance prepared by families - audience vote by SMS.

During the wedding parties in a TV studio there are audience and three very well known persons watching the parties? Celebrities comment on what they have seen at the parties and the audience vote which party they liked more.
The best moments of the parties should be repeated during the next week in order to hold people?s interest of the parties so that they could send SMS. The pair that got more SMS goes to the final.
Voting for pairs can last for a week only, in order to make the equal chances for new-weds taking parts in the next wedding parties. The next parties stop voting for the parties which took place a week ago.

In the final (in a TV studio) ten pairs compete for honeymoon in tropics.

 1. Questions about other wedding parties (not these ones which they took part in).
 2. Questions about their partners (husband or wife).
 3. Questions will be aimed at the audience too, so that they could answer them by SMS. In this way people would be obliged to watch carefully every episode of the show in order to win attractive rewards.
 4. The best fragments of the final should be repeated during the next week, so that the audience could send SMS for their favourite pairs.


Copyright © by Alpin, 2009. All rights reserved.

drukuj  poleć artykuł
Reality Show - Dyskoteka

DYSKOTEKA

W każdym mieście, co tydzień w wybranych lokalach (dyskotekach), odbywają się eliminacje na króla i królową tańca. Są to eliminacje:

 • dzielnicowe,
 • miejskie,
 • wiejskie,
 • gminne,
 • powiatowe,
 • wojewódzkie,
 • krajowe,
 • międzynarodowe.

Jury w składzie: dwóch pracowników lokalu i operator kamery wybierają swojego faworyta a publiczność w domach (poprzez SMS-y) - swojego. Obaj zwycięzcy przechodzą do kolejnej rundy. Zwycięzcy finałów krajowych i międzynarodowych otrzymują nagrody pieniężne.


Copyright © by Alpin, 2009. All rights reserved.

drukuj  poleć artykuł
O nas

Właścicielem Portalu www.wkolonas.com jest:

firma "ALPIN"
ul. Targowa 26/39
87-100 Toruń

Portal ten skierowany jest do każdego z nas. Jego 2-ga strona podzielona została na cztery kategorie: "Droga życia", "Impreza", "Święta" i "Wypoczynek". Chodzi w nich o wydarzenia w życiu ludzi z sąsiedztwa: z naszej ulicy, dzielnicy, miasta.

"Droga życia" dotyczy etapów życia człowieka od narodzin aż do śmierci. Każdy, kto będzie chciał się dowiedzieć, co się wydarzyło, albo co ma się wydarzyć w pobliżu jego miejsca zamieszkania, wpisuje (po zalogowaniu) na stronie drugiej nazwę miasta i ulicę. Automatycznie wyświetli mu się strona, gdzie będą zaznaczone ("Nowe") tematy, np. narodziny, ślub i ostatnia droga. Wchodząc w te tematy dowie się, komu się urodziło, bądź urodzi dziecko, kto planuje ślub, albo kto umarł i kiedy będzie pogrzeb.

Zasada ta dotyczy również pozostałych trzech kategorii. Możecie za pomocą wiadomości tekstowych powiadomić (przed), a zdjęć i linków wideo pokazać (po) jak wyglądała wasza osiemnastka, studniówka, bądź wieczór kawalerski; jak przystroiliście Wasze domy na święta Bożego Narodzenia, albo gdzie spędziliście urlop ( tylko nie powiadamiajcie o urlopie przed wyjazdem, bo to również jest wiadomość, że nikogo w tym czasie nie będzie w domu).

W najbliższym czasie planujemy wprowadzić usługę „Relacja na żywo”. Dotyczy ona każdego tematu ze strony drugiej, zawartego w kategoriach: „Droga życia”, „Impreza”, „Święta” i „Wypoczynek”. Na przykład, jeżeli interesuje nas wesele naszych znajomych, wpisujemy nazwę lokalu, w którym ono się odbywa i będzie można zobaczyć jak goście tam się bawią. Oczywiście, zarówno właściciele lokali, jak i osoby filmujące dane imprezy przejdą stosowne szkolenie zakończone egzaminem i przyznaniem certyfikatu.
Na pewno zauważyliście zakładki „Co w domu” i „A co w mieście”. Pierwsza dotyczy usługi dla operatorów komórkowych. Polega ona na tym, że kto wyjedzie na urlop, będzie mógł sprawdzić na stronie www.wkolonas.com, o każdej porze dnia i nocy, za pomocą telefonu komórkowego, czy coś się dzieje w jego domu. Oczywiście będzie to można również zrobić na naszej stronie internetowej (w komputerze) przez cały rok. Usługa ta, tak jak „ Relacja na żywo”, będzie dostępna wkrótce.

Zakładka "A co w mieście" skierowana jest do urzędów miast i gmin, które będą mogły poinformować mieszkańców (nieodpłatnie) o swoich inicjatywach kulturalnych, inwestycjach, itp., jak również do gazet lokalnych i miejskich, które mogą na naszej stronie poinformować, co ciekawego wydarzyło się ostatnio, albo wydarzy w najbliższym czasie w naszym mieście. Także każdy z Was, drodzy internauci, jeżeli chce zainteresować innych jakąś inicjatywą, działaniem, to ta strona jest dla Was.

Jak widać portal ma na celu informowanie o tym, co dzieje się wkoło nas lub w miejscach nam bliskich. Szczególnie ważny on jest dla emigracji, ludzi, którzy wyjechali za granicę "za chlebem". Jak tęskni się za krajem wiedzą ci, którzy opuścili go na minimum kilka miesięcy. Udostępniając tę witrynę, mamy nadzieję, że ulżymy im w tęsknocie za ojczyzną.

Z poważaniem
www.wkolonas.com
 

drukuj  poleć artykuł
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na akceptację regulaminu
Copyright © 2008 - 2024, Alpin. All rights reserved. Projekt i wykonanie: studiostron.eu